Lightwave

De Kleine Lettertjes...

Lightwave attendeert u graag op haar algemene voorwaarden en privacybeleid:

Wijzigingen voorbehouden.

Wij Lightwave, bestaande uit Thea Boven (K.v.K nummer 01126252) en Dominicus Hettinga, Consultancies (K.v.K. nummer 01142889), gevestigd te Groningen, begeleiden mensen naar de kern van hun wezen. Dat doen we in de vorm van diverse cursussen, workshops  of consulten. Jij als mogelijke deelnemer dient je daarvoor aan te melden via onze inschrijfformulieren. We vragen je om je persoonsgegevens zoals naam en mailadres.

De informatie die we van je vragen proberen wij zoveel mogelijk te beperken, alleen dat wat nodig is. Het doel van deze beperkte informatie is noodzakelijk voor onze administratie en om contact te kunnen maken met jou als mogelijke deelnemer. Tevens is het doel van deze gegevens ook om een juiste afhandeling te bewerkstelligen van de overeenkomst die wij met je sluiten om je een workshop, cursus of opleiding aan te bieden. 

Nieuwsbrief: Daarnaast kun je er voor kiezen om onze nieuwsbrief te ontvangen. Dat is geheel vrijblijvend. Jij bepaald de keuze. Via de nieuwsbrief kunnen we je op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen, aanbod en mogelijkheden van Lightwave. 

Akkoord: We vragen daarom aan je of je akkoord gaat met het verstrekken van deze gegevens. Daar staat tegenover dat wij je gegevens zeer zorgvuldig bewaren en niet doorgeven aan derden, noch aan welke partij dan ook. 

Door akkoord te gaan geef je ons het recht deze gegevens te gebruiken voor de beperkte doelen zoals hierboven omschreven.

Recht: Je hebt er recht op om ons daarover aan te spreken en daar waar nodig inzage te verkrijgen over de wijze van opslag van jou persoonsgegevens. Daarbij heb je ook het recht een verzoek tot verwijdering in te dienen als je de indruk hebt dat we niet correct met je gegevens omgaan. Onze website bevindt zich in een beveiligd gebied.

Niet akkoord: Ga je niet akkoord met de voorwaarden en het privacy statement dan kunnen we je niet datgene aanbieden waar jij in geïnteresseerd bent. Het akkoord geeft duidelijk onze wederzijdse afspraken aan. Zonder akkoord zijn deze afspraken er niet.

Opslag gegevens: Je gegevens zullen nog 3 jaar bewaard worden na afloop van de gevolgde workshop, cursus of consult. Daarna worden je gegevens vernietigd. 

Inzage: Je hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.  Je kunt hierover je verzoek via een email indienen. Wij zullen binnen 10 werkdagen je verzoek afhandelen en aan jou bevestigen dat dit heeft plaatsgevonden. 

Klachten: Indien je de indruk hebt niet rechtmatig te worden benaderd dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Privacy
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig
omgaan met uw persoonsgegevens en er voor zorgen dat onbevoegden hier geen toegang tot
hebben.

Inschrijving
1. Inschrijving gebeurt telefonisch of per mail.
2. De inschrijving is pas definitief als de kosten zijn betaald.
3. Gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst kan deze overeenkomst zonder
opgaaf van redenen worden ontbonden.
4. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de Lightwave activiteiten.

Kosten en financiële verplichtingen
1. Bij inschrijving verplicht de deelnemer zich de verschuldigde kosten te betalen.
2. De kosten staan vermeld op de website www.lightwave.nl
3. Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer toegang tot de opgegeven activiteit worden ontzegd.
De betalingsverplichting vervalt daarmee niet.

Annulering aanmelding
Lightwave behoudt zich het recht voor om activiteiten wegens onvoldoende deelnemers te
annuleren. De deelnemer kan dan kiezen voor een andere datum of restitueren van de reeds
betaalde gelden.

Tussentijdse beëindiging/financiële verplichtingen
1. Bij tussentijdse beëindiging van de deelnemer vindt geen restitutie plaats.
2. Lightwave is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen indien de belangen van de
activiteiten worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag. Alle financiële verplichtingen tot betalen
voortvloeiend uit de overeenkomst blijven bestaan.

Aansprakelijkheid
1. Lightwave draagt geen verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van de
aangeleerde technieken, maar zal hier een adviserende rol in zijn.
2. Lightwave is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de deelnemer
toebehorende voorwerpen en/of materialen.

 

Lightwave behoud zich het recht voor om van bovenstaande voorwaarden af te wijken in het
voordeel van de deelnemer.